Witamy w sklepie Parts4You!Przyszykowaliśmy dla Ciebie specjalny rabat w wysokości 10 zł na pierwsze zakupy w naszym sklepie. Wystarczy że poniżej wprowadzisz swój adres email i wyślemy do Ciebie kod rabatowy.

Wykorzystałeś już kod rabatowy.
Podany email jest niepoprawny.
Kod rabatowy został wysłany na maila.


Promocja dotyczy wyłącznie nowych klientów.
0

Infolinia: +48 789 370 555

Cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES

Niniejsza Polityka określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.parts4you.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym” lub „Sklepem”).

Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach funkcjonowania Sklepu jest PARTS4YOU Beata Rogulska z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rayskiego 5/15 posiadającej REGON: 061499680, NIP: 9222621322.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź woli złożenia wniosku wynikającego z chęci skorzystania z przysługujących Użytkownikowi praw, kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez infolinię pod numerem +48 789 370 555. Numer tej infolinii wyświetla się także na witrynie Serwisu Internetowego. Użytkownik z podmiotem odpowiedzialnym może się także skontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: info@parts4you.pl.

Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO” / „GDPR”) oraz stanowiącą krajowe wdrożenie owego dokumentu ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§ 1. Zakres przetwarzanych danych, ich rodzaj oraz cel

 1. Administrator zbiera informacje dotyczące Użytkowników Serwisu osób fizycznych, w tym prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, a także osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 2. Serwis zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników Sklepu w przypadku:

            a)         zarejestrowania konta w Sklepie, w celu utworzenia konta i zarządzania nim.     Podstawę prawną do dokonywania takich działań stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w       postaci konieczności umożliwienia założenia takiego konta i wykonania umowy.

b)         złożenia przez Użytkownika zamówienia w Serwisie Internetowym, w celu wykonania zawartej umowy sprzedaży. Podstawa prawna jest tożsama z powyżej wskazaną, tj. konieczność owych czynności wynikających z woli wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

            c)         wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera. Celem jest realizacja umowy, której         przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawę prawną stanowi zgoda       osoby na wykonanie umowy, której dane dotyczą tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

            d)         skorzystania z formy kontaktu ze Sklepem poprzez użycie formularza kontaktowego.            Dane zebrane zostaną w celu wykonania umowy, a podstawą prawną będzie konieczność     podania takich danych by móc wykonać umowę - art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 1. W celu zarejestrowania w serwisie internetowym Użytkownik przekazuje następujące dane:

            a)         imię i nazwisko;

            b)         dane adresowe, w tym miejscowość i kod pocztowy oraz numer domu i jeśli jest                                lokalu;

            c)         adres e-mail;

            d)         numer telefonu.

            Użytkownik Przedsiębiorca podaje ponadto dane w postaci:

            a)         firmy Przedsiębiorcy;

            b)         numeru NIP.

            Owe dane konieczne są do spełnienia woli wystawienia faktury VAT.

 1. Administrator zobowiązuje się do starannego i odpowiedniego działania w zakresie ochrony danych osobowych Użytkownika. Użytkownik jednocześnie musi mieć świadomość, że rzeczywista ochrona oraz jej zakres zależy także od działań, bądź zaniechań samego Użytkownika. W szczególności Użytkownik podczas rejestracji konta ustala hasło dostępu do swojego konta. Hasło to powinno stanowić rzeczywistą barierę dostępu dla osób trzecich, toteż Użytkownik nie może rozporządzać owym hasłem w sposób umożliwiający wyjawianie go i wynikające z tego bezprawne użycie przez osobę nieuprawnioną. W celach zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa zaleca się zmieniać hasła systematycznie co jakiś czas.
 2. Sklep zapewnia Użytkownikom bezpieczne oraz szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych, a także podczas logowania się do konta Użytkownika,
 3. Sklep posiada stosowny certyfikat SSL na potwierdzenie spełniania obowiązujących wymogów bezpieczeństwa.
 4. Do złożenia zamówienia w Sklepie Użytkownik powinien podać następujące dane:

            a) imię i nazwisko;

            b) dane adresowe, w tym miejscowość i kod pocztowy oraz numer domu i jeśli jest lokalu;

            c) numer telefonu.

 1.  Gdy zamówienie składa Przedsiębiorca powinien dodatkowo poza danymi wskazanymi powyżej podać:

  a) firmę Przedsiębiorcy;

            b) numer NIP.

 1.  Do skorzystania z oferowanego przez Sklep Newslettera wystarczy podanie przez Użytkownika swojego adresu e-mail i potwierdzenie go poprzez kliknięcie w otrzymany link aktywacyjny.
 2. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego, Użytkownik podaje dane w postaci:

            a)         imienia i nazwiska;

            b)         adresu e-mail;

            c)         numeru telefonu.

 1. Niezależnie od działań Administratora, na swój zautomatyzowany sposób mogą być pobierane informacje dotyczące adresu IP przypisanego do komputera Użytkownika lub zewnętrznego adresu IP dostawcy Internetu, nazwy wykorzystywanej domeny, rodzaju używanej przeglądarki, czasu dostępu, a także typu systemu operacyjnego.
 2. W ramach korzystania z witryny możliwe jest także pobieranie informacji związanych z nawigacją, w tym linków oraz odnośników wcześniej klikniętych przez Użytkownika. Dane te są pobierane w celu ułatwienia późniejszego korzystania z serwisu, co wyczerpuje regulację zawartą w postaci prawnie uzasadnionego interesu - art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Zachowanie takich danych Użytkownika korzystnie wpływa również na funkcjonalność owego Sklepu.
 3. W przypadku wystąpienia potrzeb prawnych i faktycznych wynikających z powstania roszczeń, mogą zostać wykorzystane dane konieczne do ustalenia oraz dochodzenia owych roszczeń, w tym egzekucji. Dane te to imię i nazwisko, a także informacje dotyczące zamówionej i świadczonej usługi, bądź zakupionego produktu, a także informacje świadczące o powstaniu i rozmiarze oraz charakterze owych roszczeń. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Użytkownik przekazuje swoje dane dobrowolnie, w celu umożliwienia wykonania umowy. Mając na uwadze uzasadnienia żądań podania konkretnych danych, Użytkownik podaje je zgodnie z prawdą oraz w zakresie odpowiadającym wskazanym potrzebom. W przypadku podania przez Użytkownika danych nieprawdziwych, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że tym samym uniemożliwia realizację umowy Administratorowi oraz Sklepowi i w takim przypadku wyłącznie Użytkownik ponosi odpowiedzialność za taki stan rzeczy.

§2. Podmioty uzyskujące dane oraz termin owej dyspozycji

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane innym podmiotom, jednak dzieje się to w ramach aspektów związanych z funkcjonowaniem Sklepu. W szczególności dostęp do danych w zakresie do tego koniecznym uzyskają podmioty stanowiące dostawcę usług, w tym usług hostingu, usług marketingowych, również tych związanych ze zbieraniem i analizowaniem informacji w zakresie ruchu na stronie, jak również podmiotom pełniącym funkcje z zakresu księgowości czy finansów, które to umożliwiają korzystanie z wszystkich oferowanych przez Sklep funkcji. Przekazanie danych odbywa się na podstawie zawartych umów spełniających wymogi obowiązującego prawa, w celu określonym przez Administratora lub ustalonym przed podmiot profesjonalny w tym zakresie. Cel ten jednak uzgodniony zostanie w sposób możliwie najwęższy, tak by podstawy zbierania danych miały realne zastosowanie w praktyce, a jednocześnie by dane osobowe były należycie przetwarzane.
 2. Podmioty, którym przekazywane są dane oferują swoje usługi na terenie Polski, w przeważającej większość mają swoje siedziby na jej terenie, bądź w obszarze państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 3. Podmioty przetwarzające dane posiadają je i działają na nich przez czas uzasadniony aspektami związanymi z zamówionymi działaniami i wszelkimi innymi, które z owego zamówienia wynikają. Zebranie danych następuje przede wszystkim na podstawie uprzednio wyrażonej przez Użytkownika zgody. W każdym czasie Użytkownik może swoją zgodę odwołać, wiązać się to będzie jednak z niemożnością wykonania zawartej umowy. Dane poza czasem koniecznym do wykonania umowy będą przechowywane w niezbędnym zakresie do czasu upływu terminu na wygaśnięcie ewentualnych roszczeń stron umowy oraz innych wymogów prawnych, w tym podatkowych. Działania takie są konieczne do zachowania bezpieczeństwa funkcjonowania na rynku Sklepu, ale także będzie pomocne dla Użytkownika w przypadku potrzeby złożenia swoich ewentualnych roszczeń do sprzedawcy. Obowiązujące okresy przedawnień to 3 lata w zakresie świadczeń okresowych oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W pozostałych przypadkach przedawnienie następuje po upływie 6 lat od dokonania czynności prawnej, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.
 4. Zebrane dane nawigacyjne poleca się utrzymać na sprzęcie, z którego korzysta Użytkownik, gdyż ułatwi to i polepszy funkcjonalności Serwisu, a nadto umożliwi podmiotom za to odpowiedzialnym bardziej trafne określenia zakresu zainteresowań Użytkownika co wpłynie pozytywnie na proponowane treści. Dodatnio wpłynie to także na samo administrowanie Sklepem.
 5. Użytkownik udzielając zgody na otrzymywanie Newslettera będzie informowany o nowych ofertach, promocjach i innych mogących być w zakresie zainteresowania Użytkownika aspektach. Również i tą zgodę Użytkownik może cofnąć w każdej chwili poprzez wypisanie się z listy subskrybentów. Cofnięcie tej zgody nie ma wpływu na pozostały zakres zawartej umowy sprzedaży, nie wiąże się także z żadnymi kosztami po stronie Użytkownika.
 6. W przypadku, gdy organy państwowe oraz przez nie uprawnione podmioty wyrażą żądanie udostępnienia danych w oznaczonym zakresie, Administrator zobowiązany będzie do dokonania przekazania takich danych. W szczególności przez owe podmioty rozumie się jednostki organizacyjne Prokuratury, Policji, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bądź Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3. Uprawnienia przysługujące Użytkownikom

 1. Użytkownicy, których dane są przetwarzane mają następujące prawa:
 • Prawo do cofnięcia zgody, podstawą prawną stanowi art. 7 ust. 3 RODO. Cofnięcie zgody może nastąpić w każdym momencie, ma skutek od momentu wycofania tej zgody, a ponadto cofnięcie zgody nie wpływa na wcześniejsze przetwarzanie danych przez Administratora za ówczesną zgodą Użytkownika. Cofnięcie zgody nie niesie za sobą żadnych negatywnych dla Użytkownika konsekwencji, poza tymi w postaci niemożności świadczenia usług z przyczyn konieczności działania wyłącznie po uzyskaniu stosownej zgody.
 • Prawo dostępu do danych, którego podstawą prawną jest art. 15 RODO. W ramach tego prawa Użytkownik ma prawo uzyskać informacje czy jego dane są przetwarzane przez podmiot do którego zwrócił się z pytaniem, a jeśli tak, to w jakim zakresie oraz celach takie działania są podejmowane. Również uprawnienie to obejmuje uzyskanie informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców owych danych, planowanym okresie ich przechowywania albo o kryteriach ustalania tegoż okresu oraz pozostałych prawach przysługujących mu, a wynikających z obowiązujących przepisów, w tym RODO. Użytkownik ma prawo do otrzymania kopii swoich danych posiadanych przez podmiot przetwarzający.
 • Prawo do sprostowania danych czego podstawą prawną jest art. 16 RODO. W zakresie tego uprawnienia Użytkownik może żądać sprostowania swoich danych bądź dokonania ich uzupełnienia. W tym celu Użytkownik powinien przesłać do Administratora stosowne oświadczenie w tym zakresie zawierające dyspozycję, której wykonania oczekuje od tego podmiotu.
 • Prawo do bycia zapomnianym, czyli do żądania usunięcia wszelkich danych Użytkownika, podstawą prawną tego uprawnienia jest art. 17 RODO. Użytkownik może żądać usunięcia wszystkich, bądź niektórych danych, może to wynikać z cofniętej zgody, bądź odpadnięcia podstawy przetwarzania w postaci osiągnięcia celu, któremu owe przetwarzanie miało służyć, może również być konsekwencją sprzeciwu Użytkownika w zakresie wykorzystywania jego danych w celach marketingowych. Dane osobowe mogą zostać usunięte, jeśli wymagają tego przepisy prawa bądź takie żądanie, bądź obowiązek powstanie wysunięty ze strony uprawnionych do tego podmiotów.
 • Administrator zastrzega sobie jednak zachowanie danych wyłącznie w zakresie umożliwiającym późniejsze wysunięcie bądź obronienie się przed wysuniętymi żądaniami wynikającymi z zawartej umowy, do czasu osiągnięcia terminów przedawnień owych ewentualnych roszczeń. Danymi takimi będą: imię, nazwisko, adres e-mail, dodatkowo adres zamieszkania bądź adres korespondencyjny, numer zamówienia, wszystkie te dane umożliwią działania w zakresie obrony i respektowania praw stron umowy.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO. Użytkownik może żądać wykonania owego uprawnienia w sytuacji, gdy zgłosił sprzeciw w zakresie przetwarzania jego danych, przetwarzanie odbywa się w sposób niezgodny z prawem, przetwarzane dane osobowe nie są zgodne z rzeczywistymi bądź wygasł cel ich przetwarzania. W przypadkach, gdy niezbędne do spełnienia żądania będzie rozpatrzenie takiej sprawy, przez czas takiej analizy będą ograniczone funkcjonalności Sklepu w zakresie działań, do których konieczna jest wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych, do czego podstawą prawną jest art. 20 RODO. Użytkownik może zażądać zwrotu danych i przesłać je do innego administratora, bądź zwrócić się do obecnego administratora o dokonanie takiego przekazania odbiorcy docelowemu. Zatem całe uprawnienie sprowadza się do umożliwienia zmiany administratora i związanych z tym wszelkich konsekwencji faktycznych jak i prawnych.
 • Prawo do sprzeciwu przetwarzania danych Użytkownika, podstawę prawną żądania stanowi art. 21 RODO. Użytkownik może wnieść taki sprzeciw w zakresie przetwarzania jego danych w szczególności w celach profilowania, badań satysfakcji klienta, innych działań marketingowych opartych o analizę danych. Zakres ten wynika z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika. Również cofnięcie zgody na otrzymywanie Newslettera będzie stanowiło wyrażenie takiego sprzeciwu w zakresie w szczególności profilowania. W sytuacji, gdy podmiot przetwarzający nie będzie miał innej podstawy do działania na danych, poza uprzednio uzyskaną, a obecnie cofniętą zgodą, usunie on dane w zakresie żądanym przez Użytkownika
 1. W przypadku wyrażonej przez Użytkownika woli skorzystania z któregokolwiek uprawnienia, Sklep zobowiązuje się do możliwie najszybszego rozpatrzenia sprawy, nie później niż w terminie miesiąca od chwili otrzymania takiego żądania. W tym terminie Użytkownik otrzyma informacje dotyczące spełnienia bądź niespełnienia swojego żądania. Jeśli rozpoznania takiej sprawy ze względu na jej zawiłość nie będzie możliwe w takim terminie Sklep zastrzega możliwość przedłużenia takiego terminu do dwóch miesięcy. O zdarzeniu tym Użytkownik zostanie w odpowiednim czasie i formie poinformowany, również w zakresie przyczyn wystąpienia takich trudności.
 2. W każdym momencie Użytkownik ma możliwość zgłoszenia wszelkich pytań, wniosków, skarg do Administratora poprzez podane na stronie oraz w dokumentach Sklepu dane kontaktowe. Użytkownik może także żądać przekazania mu standardowych postanowień z zakresu ochrony danych osobowych.
 3. W razie takiej woli, Użytkownik może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy poweźmie podejrzenia o nierespektowaniu jego praw przez Sklep.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy dokument może ulegać zmianie, w szczególności spowodowanym przez zmieniające się prawo. O takiej zmianie Użytkownicy zostaną poinformowani z 7 dniowym wyprzedzeniem.
 2. Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem 01.12.2018.

POLITYKA WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES

 1. Sklep do swojego jak najlepszego funkcjonowania wykorzystuje pliki cookies. Pliki te są niewielkich rozmiarów plikami tekstowymi przesyłanymi przez serwery www, a następnie przechowywane przez oprogramowanie komputerowej przeglądarki Użytkowników. W sytuacji, gdy owa przeglądarka ponownie będzie uruchamiała witrynę ze Sklepem, zostanie ona rozpoznana, co ułatwia korzystanie z niego. Informacje w ten sposób dotyczą zakresu techniczno – analitycznego, w szczególności adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, ale także dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji, ponadto informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem wykorzystanego formularza kontaktowego.
 2. Takie przetwarzane dane umożliwiają monitorowanie oraz uzyskanie wiedzy w jaki sposób i w jakim czasie Użytkownicy wykorzystują serwis. Dzięki zebranym informacjom na późniejszym etapie przeprowadzane modyfikacje posłużą poprawie aspektów nawigacyjnych stron, zwiększenie jej wygody i kompleksowości. Wnioski takie umożliwia posługiwanie się narzędziami typu Google Analitics, które to rejestrują zachowania użytkownika na witrynach.
 3. Dzięki wykorzystaniu plików cookies treści wyświetlane na stronach są bardziej dopasowane do osobistych preferencji Użytkownika, co umożliwia kierowanie reklam z zakresu faktycznie potencjalnie interesującego danego Użytkownika.
 4. Sklep wykorzystuje następujące typy plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, w tym uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach witryn;

b) pliki cookies mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa, poprzez wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach witryn;

c) tzw. wydajnościowe pliki cookies, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;

d) funkcjonalne typy plików cookies, które poprzez zapamiętanie ustawień dokonanych przez Użytkownika oraz personalizacji interfejsu użytkownika, poprawiają wygodę oraz funkcjonalność Sklepu;

e) reklamowe pliki cookies, które poprzez wspomniane śledzenie aktywności, w tym preferencji Użytkownika umożliwiają dostarczanie mu treści reklamowych w wyższym stopniu dostosowanych do jego ustalonych preferencji.

 1. W każdej chwili Użytkownik ma możliwość wyłączenia bądź włączenia funkcji pobierania plików cookies. Następuje to poprzez dokonanie odpowiednich modyfikacji ustawień w przeglądarce internetowej, z której korzysta Użytkownik.
 2. W razie, gdyby Użytkownik chciał pogłębić swoją wiedzę w zakresie plików cookies, może zapoznać się z treściami zamieszczonymi na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.
 3. Zbieranie danych odbywa się z poszanowaniem obowiązujących wymogów prawnych, a zachowane informacje służą jedynie realizacji potrzeb koniecznych do wykonania danej funkcjonalności.

Wlaściciel sklepu: parts4you.pl.

Wszelkie prawa zastrzeżone

Kontakt ze sklepem
Sklep demonstracyjny - zamówienia nie będą realizowane.