Witamy w sklepie Parts4You!Przyszykowaliśmy dla Ciebie specjalny rabat w wysokości 10 zł na pierwsze zakupy w naszym sklepie. Wystarczy że poniżej wprowadzisz swój adres email i wyślemy do Ciebie kod rabatowy.

Wykorzystałeś już kod rabatowy.
Podany email jest niepoprawny.
Kod rabatowy został wysłany na maila.


Promocja dotyczy wyłącznie nowych klientów.
0

Infolinia: +48 789 370 555

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

§ 1.

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.parts4you.pl prowadzony jest przez PARTS4YOU Beata Rogulska z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rayskiego 5/15 posiadającej REGON 061499680, NIP 9222621322.

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest PARTS4YOU Beata Rogulska. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

Zasady funkcjonowania, a także sposób korzystania ze Sklepu internetowego zawarte zostały w tym Regulaminie.

W razie pojawienia się wątpliwości, bądź pytań w zakresie oferowanych produktów oraz funkcjonowania podmiotu, Sklep zaprasza Użytkowników do kontaktu.

Kontakt możliwy jest poprzez połączenie telefoniczne na infolinię +48 789 370 555, jej numer wyświetla się także na witrynie lub pod adresem e-mail info@parts4you.pl

Regulamin jest udostępniany za pośrednictwem strony internetowej www.parts4you.pl w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.

Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna, jeżeli Użytkownik chce korzystać z tego Sklepu internetowego.

[DEFINICJE]

§ 2.

1.          Słowa w Regulaminie pisane wielka literą maja następujące znaczenie:

 1. Administrator- administrator danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu t.j. PARTS4YOU BEATA ROGULSKA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rayskiego 5/15 posiadającej REGON 061499680, NIP 9222621322,

Dzień Roboczy –dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Formularz Rejestracji – formularz dostępny przez www.parts4you.pl umożliwiający utworzenie Konta Klienta, wypełniany przez Klienta,

Konto – miejsce dostępne dla Użytkownika po wprowadzeniu loginu i hasła, zawierające dane podane przez Klienta oraz inne informacje, umożliwiająca korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego,

Regulamin – niniejszy regulamin,

Strony- Klient i Parts4you Beata Rogulska z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rayskiego 5/15 posiadającej Regon 061499680, NIP 9222621322,

Sklep- sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.parts4you.pl,

Klient - Klientem jest pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, zdolna do dokonywania czynności prawnych, która zamawia i nabywa Towary w Sklepie internetowym, na warunkach określonych w Regulaminie,

Konsument - za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art 22¹ kodeksu cywilnego – dalej k.c.),

Koszty dostawy – opłaty za dostawę zamówionych Towarów na adres dostawy podany przez Klienta. Koszty dostawy wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT),

Przedsiębiorca - Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (art. 43¹ k.c.),

Towar- rzecz ruchoma z asortymentu Sprzedawcy, która może zostać zamówiona w Sklepie,

Rękojmia – odpowiedzialność Sprzedawcy względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (art. 556 k.c.),

Sprzedawca - PARTS4YOU BEATA ROGULSKA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rayskiego 5/15 posiadającej REGON 061499680, NIP 9222621322,

Wada – dzieli się ją na fizyczną oraz prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Wada prawna powstaje w sytuacji, gdy przedmiot umowy obciążony jest prawami osoby trzeciej, wówczas Sprzedawca odpowiada za takie istnienie prawa,

Użytkownik- Przedsiębiorca lub Konsument który zamierza korzystać lub korzysta z Usługi Elektronicznej

Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu m.in.  Konto, Formularz,

Usługodawca- PARTS4YOU BEATA ROGULSKA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rayskiego 5/15 posiadającej REGON 061499680, NIP 9222621322.

[USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ]

§ 3.

 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną to wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności Stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.
 2. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Użytkowników Sklepu odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Użytkownik może dokonywać zakupu bez potrzeby zakładania Konta lub zalogować się do założonego przez siebie Konta.
 4. Użytkownik zakłada Konto poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i wyrażenie zgody na założenie Konta. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Użytkownika danych: imię, nazwisko, adres, miejscowość, adres e-mail i telefon. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji, stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w Formularzu Rejestracji, z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
 5. Przesłanie wypełnionego Formularza rejestracji jest równoznaczne z:

a) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu;

b) upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu świadczenia Usług Elektronicznych.

 1. Przeglądanie strony www.parts4you.pl w tym zapoznanie się z asortymentem Sklepu uwidocznionym na stronie jest darmowe i możliwe dla każdego użytkownika sieci Internet bez konieczności Rejestracji i posiadania Konta.
 2. W czasie przeglądania oferty Sklepu przez Użytkownika mogą pojawiać się banery reklamowe. Wyświetlanie tych banerów nie jest związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Użytkownik ma zakaz przy korzystaniu ze strony www.parts4you.pl dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że będzie również przestrzegał powyższego zakazu. Za treści bezprawne uważane są w szczególności, ale nie wyłącznie:
 1. Dostarczanie informacji naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, prawa pokrewne i prawa do znaków towarowych właściciela Sklepu lub osób trzecich;
 2. Dostarczanie Informacji i danych spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego lub stabilności Sklepu;
 3. Dostarczanie Innych informacji i danych naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 1. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu tego Sklepu internetowego, jak i zapoznanie się z Polityką prywatności wraz z Polityką plików cookies.
 2. Wszystkie funkcjonalności serwisu wyświetlają się i współpracują prawidłowo pod warunkiem korzystania z wersji przeglądarek:

- Mozilla Firefox powyżej wersji 51 włącznie,

             - Google Chrome powyżej wersji 56 włącznie,

             -  Opera powyżej wersji 42 włącznie,

             - Safari powyżej wersji 9 włącznie,

             - Internet Explorer w wersji 11 włącznie,

             - Microsoft Edge powyżej wersji 25 włącznie.

             -  Android Browser powyżej wersji 53 włącznie,

             - Chrome for Android powyżej wersji 56 włącznie

             Oraz Systemów:

             - Microsoft Windows powyżej wersji 7 włącznie,

             - OS X powyżej wersji 10.11 włącznie,

             - Android  powyżej wersji 4.4 włącznie,

             - iOS powyżej wersji 9 włącznie.

 1. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Sklepu należy włączyć JavaScript.
 2. Do skorzystania z usług świadczonych przez Sklep konieczne jest dysponowanie czynnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej. Ów brak z przyczyn technicznych uniemożliwi rejestrację.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub wszelkiego rodzaju innym sprzęcie lub oprogramowaniu używanym przez Klienta celem skorzystania z Usługi Elektronicznej, a które uniemożliwiają lub utrudniają Klientowi korzystanie z tej Usługi. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za działania, zaniechania, bądź błędy innych podmiotów, w pełni od niego niezależnych, m.in. podmiotów odpowiedzialnych za poprawne funkcjonowanie przeglądarek internetowych.

[PRODUKTY OFEROWANE PRZEZ SKLEP]

§4.

 1. Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Sklep internetowy oferuje m.in. produkty w postaci akcesorów, komputerów stacjonarnych, laptopów, monitorów, a także podzespołów. Poprzez podzespoły znajdujące się w ofercie Sklepu rozumie się przede wszystkim baterie, dyski twarde, dyski twarde serwerowe, obudowy, jak również zasilacze.
 2. Dla ułatwienia podjęcia decyzji o wyborze przedmiotu żądanego, Sklep oferuje możliwość zestawienia kilku przedmiotów poprzez wykorzystanie porównywarki. Aby z niej skorzystać należy wybrać przedmioty do porównania, a następnie nacisnąć przycisk „porównaj” lub inny tożsamy znaczeniowo.
 3. Informacja o Towarach oferowanych przez Sklep internetowy dostępne są na stronie www.parts4you.pl w opisach dotycząc poszczególnych Towarów. Informacje o Towarach zawierają opis, parametry, zdjęcie.
 4. Zdjęcia, nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na www.parts4you.pl podlegają ochronie prawnej.
 5. Wszystkie Towary w Sklepie internetowym zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu, są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych.
 6. Ceny Towarów zawierają podatki (w tym podatek VAT, jeżeli dotyczy) i są podawane w złotych; nie zawierają kosztów dostawy (tj. opłat za transport, dostarczenie, usługi pocztowe, usługi kurierskie).

[ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA ORAZ ZAWARCIE UMOWY]

§ 5.

 1. Użytkownik przed skorzystaniem z funkcjonalności Sklepu winien zaakceptować ów Regulamin Sklepu internetowego, Politykę plików cookies oraz Politykę prywatności Są one zamieszczone i udostępnione na stronie Sklepu w wersji zarówno elektronicznej, jak i do pobrania w formacie PDF.
 2. Po kliknięciu w wybrany przez Użytkownika Towar, Użytkownik zostaje przeniesiony do witryny dedykowanej wybranemu produktowi. Z tego poziomu Użytkownik może zapoznać się z technicznymi parametrami wybranego Towaru, zobaczyć, czy Towar aktualnie jest dostępny, dowiedzieć się jakie są koszty oraz opcje przesyłki, a także sprawdzić opinię o nim. Użytkownik może również dodać przedmiot do ulubionych, w serwisie oznaczonym przyciskiem „Do przechowalni” lub analogicznym.
 3. Poza tymi funkcjonalnościami www.parts4you.pl umożliwia wrzucenie produktu do koszyka, widoczne są także podstawowe informacje, w szczególności cena wyrażona w walucie krajowej – PLN.
 4. Procedura złożenia zamówienia składa się z kilku kroków. Po pierwsze Użytkownik musi dodać produkt do koszyka, wówczas wyświetlą mu się możliwości przejścia do koszyka i sfinalizowania transakcji, bądź kontynuowania zakupów. W przypadku chęci zakończenia zakupów Użytkownik w kolejnej odsłonie witryny widzi niezbędne informacje do zawarcia umowy, w tym cenę, tak samego produktu jak i jego transportu. Może również wpisać kod rabatowy jeśli taki posiada. Na tym poziomie ukazują się również dostępne metody płatności. Na tym etapie Użytkownik wybiera także miejsce oraz sposób dostawy swoich zakupów. Użytkownik może również wpisać swoje uwagi do zamówienia.
 5. Po wybraniu wszystkich koniecznych opcji, określeniu istotnych aspektów zamówienia Użytkownik otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia.
 6. W przypadku, gdy Klientem jest Konsument, do Umowy pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 7. W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” , Użytkownik ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych.
 8. Użytkownik ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie, korzystając z opcji w ramach ustawień Konta.
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawartej umowy następuje przez:
 1. przesłanie Klientowi na adres e-mail potwierdzenia zawarcia Umowy na odległość,
 2. dołączenie dowodu zakupu do Towaru (paragonu fiskalnego lub faktury VAT);
 3. zapisanie danych dotyczących zamówienia na Koncie Użytkownika, w przypadku, gdy Użytkownik takie Konto założył.
 1. Klient może sprawdzić status realizacji zamówienia na swoim Koncie, w sytuacji, gdy takie Konto założył.
 2. W przypadku niemożności realizacji zamówienia, z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości danego Towaru, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, a Klient może odstąpić od umowy (zrezygnować z zamówienia) w całości lub w części – według swojego wyboru. W takim wypadku, jeśli Klient dokonał płatności za Towar przed dostarczeniem zamówionych Towarów (przedpłata), Sprzedawca zwraca Klientowi całą uiszczoną przez niego kwotę, a w razie częściowego odstąpienia od umowy zwraca kwotę uiszczoną za Towary, z których Klient rezygnuje.

[PŁATNOŚĆ]

§ 6.

 1. Do każdego zamówienia Sklep wystawia paragon lub, na życzenie Klienta, fakturę VAT. Jeśli Użytkownik chce otrzymać elektroniczną, bądź papierową fakturę, przy składaniu zamówienia, powinien zaznaczyć swoją potrzebę oraz wprowadzić dane niezbędne do wystawienia takiej faktury. Wraz z towarem wydawane są faktura VAT albo paragon fiskalny z warunkami udzielonej gwarancji, a dla wybranych produktów dokument gwarancyjny producenta, o ile produkt jest objęty gwarancją. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów dotyczących Towaru objętego gwarancją, należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.
 2. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy lub kartą kredytową/ płatniczą termin realizacji zamówienia jest liczony odpowiednio od dnia wpłynięcia kwoty na rachunek lub uznania konta rozliczeniowego Sprzedawcy. W wypadku wyboru płatności w formie: e-przelew/karta kredytowa- płatność przez Internet Klient obowiązany jest dokonać zapłaty w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. 
 3. W przypadku, gdy nie dojdzie do dokonania zapłaty przez Klienta w terminie określonym w ust. 2 powyżej, Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi, pocztą elektroniczną na adres elektroniczny podany przez Klienta, oświadczenia woli o odstąpieniu. W takim przypadku umowa sprzedaży będzie uważana za niezawartą, a zamówienie za anulowane. W takich okolicznościach Klient ani Sprzedawca nie będą zobowiązani względem siebie do żadnych świadczeń, w szczególności uiszczenia odszkodowania lub jego surogatu, zwrotu kosztów itp.
 4. W przypadku wybrania opcji płatności za pobraniem, maksymalna kwota możliwa do uiszczenia w takiej formie zależy od warunków wskazanych przed danego przewoźnika. W przypadku, gdy maksymalna kwota dostępna do opłacenia będzie niewystarczająca do opłacenia zakupu, sposób zapłaty całości, bądź różnicy zostanie ustalony indywidualnie z Klientem.Aktualna wartość kwoty pobraniowej maksymalnej dostępnej do wpłacenia u danego przewoźnika określa regulamin tego przewoźnika.
 5. W przypadku złożenia zamówienia towarów wymienionych w poz. 28a i 28c  załącznika nr 11 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.2491), w tym komputerów przenośnych, tabletów, notebooków, laptopów, w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, na kwotę co najmniej 20 000 zł netto, umowa może być zawarta po spełnieniu przez Klienta warunków przedstawionych przez Sprzedawcę. Płatność za ww. Towary może nastąpić wyłącznie z rachunku płatniczego Klienta, który umożliwi Sprzedawcy identyfikację składającego zlecenie płatnicze.
 6. Płatności obsługiwana jest poprzez system PAYPAL obsługiwany przez podmiot PayPal (Europe)   S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu - dla Użytkowników z Polski PAYPAL POLSKA SP Z O O KRS: 0000289372, NIP: 5252406419, REGON: 141108225, adres: Emilii Plater 53. Dla pozostałych Użytkowników płatność możliwa poprzez odpowiednie oddziały powyższego zewnętrznego systemu płatności. Zasady funkcjonowania PAYPAL podmiot ten określa we własnym zakresie, bez związku ze Sklepem. Płatności dokonywane są na zasadach określonych aktualnie dla tych sposobów płatności przez PAYPAL. Regulamin PAYPAL dostępny jest na stronie internetowej tego podmiotu.
 7. Płatność obsługiwana jest także przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadającą NIP: 779-23-08-495. Dla pozostałych Użytkowników płatność możliwa poprzez odpowiednie oddziały powyższego zewnętrznego systemu płatności. Zasady funkcjonowania PAYPAL podmiot ten określa we własnym zakresie, bez związku ze Sklepem. Płatności dokonywane są na zasadach określonych aktualnie dla tych sposobów płatności przez PAYPAL. Regulamin PAYPAL dostępny jest na stronie internetowej tego podmiotu.
 8. Płatności PAYPAL i PayU mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym środkiem płatniczym, w oparciu o który następuje realizacja płatności za pośrednictwem danego systemu. Wykryte przypadki nadużyć mogą być zgłaszane do właściwych organów ścigania. Sposób płatności określa regulamin systemu odpowiednio PAYPAL lub  PayU , który rozpatruje również reklamacje dotyczące płatności on-line, dostępny na stronie internetowej.

[WARUNKI I KOSZTY DOSTAWY ORAZ ODBIORU TOWARU]

§ 7.

 1. Użytkownik może składać zamówienia 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia, przy czym Sprzedawca nie realizuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy w rozumieniu z ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy oraz w niedziele i święta wskazane w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni (Dz.U.2018.305).
 2. Cena nie zawiera kosztów dostawy. Cennik kosztów dostawy znajduje się na stronie www.parts4you.pl Koszty dostawy zostaną dodane do wartości zamówionych Towarów zgodnie z opcją dostawy wybraną przez Użytkownika.
 3. Koszty dostawy wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT).
 4. Koszty dostawy Towaru są ustalane w trakcie procesu składania zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz miejsca i sposobu dostawy zakupionego Towaru.
 5. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Wysyłka Towaru za granicę możliwa jest jedynie po indywidualnym ustaleniu ze Sprzedawcą takiej możliwości oraz warunków i kosztów takiej dostawy.
 7. W przypadku dostawy poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, zamówienie będzie miało charakter bardziej zindywidualizowany i do zawarcia umowy będzie mogło dojść po uprzednim konkretnym i osobistym potwierdzeniu takiej możliwości przez Sklep oraz po dokonaniu płatności przez Użytkownika i zaksięgowaniu jej na koncie Sklepu, bądź po przesłaniu przez Użytkownika potwierdzenia płatności. Potwierdzenie zlecenia płatności nie będzie stanowiło takiej podstawy.
 8. O kosztach dostawy Towaru oraz terminach dostawy  Klient informowany jest na stronie Sklepu oraz w trakcie składania zamówienia. 
 9. W przypadku kilku Towarów zamawianych w jednej przesyłce czas realizacji zamówienia odpowiada najdłuższemu czasowi realizacji spośród Towarów, znajdujących się w zamówieniu.
 10. Zakupione Towary są dostarczane pod wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu.
 11. Sprzedawca nie ma wpływu na dokładną godzinę dostarczenia przesyłki.
 12. W przypadku, gdy adres dostawy nie jest tożsamy z adresem zamieszkania Klienta, a dostawa ma nastąpić na adres zamieszkania innej osoby fizycznej, Klient oświadcza, że posiada zgodę dysponenta lokalu na realizację zamówienia pod ten adres.
 13. Świadczenie Sprzedawcy wynikające z umowy sprzedaży jest spełnione z chwilą wydania Klientowi Towaru zgodnie z zamówieniem.
 14. Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, sprzedawca zaleca sporządzić protokół szkodowy. Jeśli odbierany Towar jest zapakowany i istnieje prawdopodobieństwo, że za uszkodzenia odpowiada przewoźnik, w szczególności gdy Towar był odpowiednio zabezpieczony, a mimo to paczka jest uszkodzona Klient ma prawo złożyć reklamację na przewoźnika pod odpowiedni adres wskazany w regulaminie tegoż przewoźnika w terminie ustawowo przewidzianym .

[WARUNKI ODSTĄPIENIA KLIENTA KONSUMENTA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ]

§ 8.

 1. Klient Konsument, który zawiera umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od takiej umowy w terminie do 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie Towarów. Odstąpienie możliwe jest bez podawania przyczyny, za wyjątkiem sytuacji określonych przez ustawodawcę w odpowiednich aktach prawnych – patrz wyjątki zawarte w artykule 38 Ustawy o prawach konsumenta, a wskazane § 9 tego Regulaminu.
 2. Wskazany w ust. 1 powyżej termin zostanie zachowany jeśli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie wysłane przez Klienta Konsumenta przed upływem terminu 14 dni.
 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient Konsument znajdzie w załączniku do Regulaminu. Wzór ów służyć ma jednak jedynie jako wsparcie, złożenie owego oświadczenia możliwe jest również bez wykorzystania tego wzoru.
 4. W sytuacji odstąpienia Klienta Konsumenta od umowy, Klient ów zobowiązany jest do zwrotu odebranego Towaru, w przypadku jej dostarczenia do Klienta Konsumenta. Klient Konsument może od umowy odstąpić również w przypadku, gdy przedmiot zakupu nie został jeszcze wysłany. Sklep w każdej z tych sytuacji zobowiązany jest do zwrotu wpłaconych przez Klienta Konsumenta środków zgodnie z przepisami prawa w terminie 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności nastąpi w taki sam sposób w jaki został wykonany przez Klienta Konsumenta, chyba, że na inną opcje zwrotu pieniędzy Klient Konsument wyrazi pisemną zgodę.
 5. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Klienta Konsumenta płatności, w tym koszty dostawy, niezwłocznie, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym otrzymał informację o wykonaniu przez Klienta Konsumenta prawa do odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały wybrane przez Klienta Konsumenta przy składaniu zamówienia. Niezależnie od sposobu zwrotu płatności, nie są z tego tytułu pobierane jakiekolwiek opłaty. W przypadku odstąpienia od umowy co do części Towaru rozliczenie zwrotu kosztów dostawy nastąpi w zależności od tego, czy Klient dokonał płatności za dostawę większej ilości Towarów.
 6. Po wykonaniu przez Klienta Konsumenta prawa do odstąpienia od Umowy zobowiązany jest on do zwrotu Sprzedawcy dostarczonych Towarów. Towary należy odesłać na adres PARTS4YOU Beata Rogulska 05-092 Dziekanów Leśny ul. Miła 13 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Koszty zwrotu Towarów ponosi Klient. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem środków do czasu aż dostanie potwierdzenie nadania do niego zwrotu Towaru, bądź otrzymania owego zwrotu, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
 7. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
 2. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
 3. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
 4. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 1. Klient Konsument w miarę możliwości powinien dostarczyć Towar do Sprzedawcy w oryginalnym, fabrycznym, opakowaniu, w którym Towar został odebrany przez Klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi, w szczególności dokumentacją, sterownikami, kablami. Użycie innego opakowania nie uniemożliwia zwrócenia zakupionego Towaru.
 2. Sprzedawca zwrotu płatności dokona po otrzymania zwrotu Towaru bądź Towarów, które to Towary będą  zapakowane, odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami i nie będzie nosił znamion użytkowania ponad takie, które jest potrzebne do zapoznania się ze stanem zakupionego przedmiotu.
 3. Klient odpowiada za takie zmniejszenie przydatności Towarów, które wynika z korzystania z nich w sposób inny, niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów, a Sprzedawca może żądać od Klienta pokrycia związanych z tym kosztów na zasadach i w zakresie dopuszczalnych przez prawo. Konsument odstępujący od umowy może korzystać z Towaru tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym. Wszelkie folie ochronne, w które owinięty jest produkt, należy jednak zdejmować wyłącznie wówczas, gdy jest to bezwzględnie konieczne do sprawdzenia Towaru na zasadach i w zakresie dopuszczalnym przez prawo.
 4. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie wyłącza uprawnień Klienta z tytułu rękojmi za wady Towarów. Nie ma jednak możliwości odstąpienia od umowy i jednoczesnego żądania przewidzianego z tytułu rękojmi w odniesieniu do tego samego Towaru.
 5. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi niebędącemu Konsumentem.
 6. Do dokonania wszelkich czynności związanych z odstąpieniem od umowy przez Użytkownika Konsumenta mają zastosowanie przepisy prawne, w szczególności kodeks cywilny oraz ustawa o prawach konsumenta.

[USTAWOWE WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W TERMINIE 14 DNI PRZEZ UŻYTKOWNIKA KONSUMENTA]

§ 9.

 1. Konsumentowi co do zasady przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w powyższym terminie (patrz § 8 Regulaminu), jednak w artykule 38 ustawy o prawach konsumenta ustawodawca zawarł wyjątki od owej reguły.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do Umów:
 1. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 5.  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, przy czym Sprzedawca nie świadczy usługi prenumeraty.

[ROZWIĄZANIE UMOWY]

§ 10.

 1. Rozwiązanie umowy pociągnie za sobą wszystkie przewidywane prawem skutki, w tym również dokonanie usunięcia zebranych danych, bądź ich anonimizację. Rozwiązanie umowy może nastąpić za zgodnym porozumieniem Stron.
 2. Użytkownik jednostronnym oświadczeniem woli może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w przypadku, gdy zostanie dokonana istotna zmiana Regulaminu, a termin 14 dni od przesłania stosownej wiadomości informacyjnej z zaistniałymi zmianami nie upłynął. W tym czasie wystarczy, że Użytkownik wyśle swoje oświadczenia o braku zgody na te zmiany i wynikającą z tego konieczność rozwiązania umowy pomiędzy Stronami.
 3. Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.
 4. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Newsletter).
 5. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@parts4you.pl  lub też pisemnie na adres Sprzedawcy. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba, że Strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.
 6. W wypadku Użytkowników będących jednocześnie Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Użytkownik obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez Usługodawcę Użytkownikowi oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 7. W wypadku Użytkowników niebędących jednocześnie Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia.
 8. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Konta bez podania przyczyny. W tym celu wystarczy:
 1. zalogować się do Konta poprzez dowolną przeglądarkę internetową i usunąć Konto w sposób tam wskazany lub
 2. skierować do Usługodawcy jednoznaczne żądanie usunięcia Konta, będące wypowiedzeniem umowy o świadczenie usługi Konta n, na adres e-mail: biuro@parts4you.pl  lub listownie na adres Sprzedawcy. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta nie wpływa na umowy sprzedaży Towarów, zawarte przez Klienta ze Sprzedawcą przed wysłaniem wypowiedzenia lub rezygnacji w inny sposób. Po otrzymaniu przez Usługodawcę wypowiedzenia umowy o świadczenie usług Konta, o którym mowa powyżej, Konto zostanie niezwłocznie, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania żądania, usunięte z systemu teleinformatycznego.
 1. W przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby występującej z żądaniem usunięcia Konta, o którym mowa powyżej, Usługodawca zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości takiej osoby.

[ODPOWIEDZIALNOŚĆ]

§ 11.

 1. Jednym ze zobowiązań Sklepu względem jego Użytkowników jest świadczenie usług możliwie najwyższej jakości. W tym również dbałość o to, by zamieszone na nim treści oraz elementy nie naruszały praw innych podmiotów. W sytuacji wystąpienia wad w świadczeniu usług Sklep podejmie staranne i możliwe działania w celu wyeliminowania wad oraz poprawnej realizacji zawartej umowy w ramach granic wyznaczonych obowiązującym prawem. Sklep zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, bądź ewentualne szkody wynikające z działania siły wyższej. W przypadku zajścia takich okoliczności Sklep nie mając wpływu na rozmiar, czas oraz zakres oddziaływania owych okoliczności może wbrew swojej woli nie mieć możliwości wykonania zobowiązania. W takim przypadku zobowiązanie to zostanie wykonane niezwłocznie po ustaniu oddziaływania owej siły wyższej.Za siłę wyższą uważa się czynniki dotyczące sił przyrody, niezwykłych zachowań zbiorowości, w tym zamieszek, wojen oraz innych zdarzeń mających realny wpływ na możliwości funkcjonowania Sklepu, na które ten nie ma wpływu. O wystąpieniu takich przeszkód i ich konsekwencjach Sklep niezwłocznie po uzyskaniu takiej wiedzy poinformuje Użytkowników. Sklep zastrzega, że ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie usługi, do której był zobowiązany na podstawie zawartej z Użytkownikiem umowy do wysokości zapłaconego przez Użytkownika wynagrodzenia tytułem świadczonej usługi. Ograniczenie to nie znajduje zastosowania do Użytkowników będących Konsumentami, a także w przypadkach, w których byłoby ono niedopuszczalne przez regulacje prawne.
 2.  Zgodnie z ogólnymi zasadami zawartymi w regulacjach prawnych, w tym w Ustawie kodeks cywilny odpowiedzialność Sklepu może być proporcjonalnie zmniejszona lub wyłączona, jeśli do powstania szkody przyczynił się lub ją spowodował Użytkownik.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania poufności i należytej staranności w dbałości o bezpieczeństwo swoich haseł dostępowych do Sklepu.
 4. Użytkownik jest świadom konieczności podania prawdziwych danych – adresu e-mail.
 5. Użytkownik poprzez zalogowanie/zarejestrowanie, zobowiązuje się do przestrzegania zasad wyrażonych w Regulaminie, w Polityce prywatności oraz w Polityce plików cookies jak również tych, które ze względu na bezpieczeństwo, poprawność wykonania usługi lub jej specyfikę okażą się niezbędne, a które są zgodne z obowiązującym prawem.

[REKLAMACJA I GWARANCJA]

§ 12.

 

 1. Sklep zobowiązuje się świadczyć swoje usługi w możliwie najwyższej jakości i przy optymalnych warunkach działania dla obydwu Stron umowy. Jeżeli jednak pomimo podjętej staranności dążącej do satysfakcjonującego Użytkownika działania, pojawi się wada, Użytkownik może zgłosić owe zdarzenie w postaci reklamacji. Reklamacje Użytkownik może zgłosić w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy, bądź poprzez wiadomość e-mail wysłany na adres kontaktowy Sklepu biuro@parts4you.pl W piśmie reklamacyjnym Użytkownik powinien podać informacje umożliwiające Jego identyfikację oraz rozpoznanie problemu. W szczególności informacjami takimi będzie imię, nazwisko Użytkownika, adres e-mail, nr dokumentu sprzedaży, dane dot. transakcji w postaci jej daty, przydatnym będzie również załączenie dowodu lub ksera dokonania płatności w ramach zawartej umowy.
 2. W celu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej Klient powinien dostarczyć towar do Sprzedawcy w odpowiednim opakowaniu, w szczególności w zakresie zabezpieczenia przed uszkodzeniami, a jeśli jest taka możliwość w opakowaniu oryginalnym , wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi, w szczególności dokumentacją, sterownikami, kablami.  Opakowanie zastępcze zapewniające odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu serwisu dotyczy w szczególności monitorów, zestawów komputerowych, laptopów, tabletów i innych delikatnych Towarów podatnych na uszkodzenia.
 3. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady Towaru lub niezgodności z umową. Wskazane jest dołączenie do towaru szczegółowego opisu występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Towar posiadający gwarancję producenta może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji.
 4. Towar reklamowany należy odesłać na adres PARTS4YOU Beata Rogulska 05-092 Dziekanów Leśny ul. Miła 13 jeśli reklamacja wynika z odpowiedzialności prawnej Sklepu, bądź wolą Użytkownika jest by to Sklep przekazał reklamowany towar gwarantowi. W przypadku chęci skorzystania z uprawnień gwarancyjnych zalecane jest jednak postępowanie zgodnie z warunkami wskazanymi przez gwaranta, a także na odpowiedni, wskazany przez gwaranta adres przesłać produkt reklamowany z tej podstawy prawnej.
 5. Nie jest warunkiem uwzględnienia reklamacji Użytkownika Konsumenta z tytułu rękojmi posiadanie dokumentu sprzedaży, ponieważ do rozpatrzenia reklamacji wystarczającym będzie uprawdopodobnienie, że towar reklamowany został zakupiony w tym Sklepie. Podane dane mają na celu ułatwić i przyspieszyć procedurę reklamacyjną, nie są jednak konieczne, jeżeli istnieje uzasadniona przeszkoda w ich podaniu.
 6. Złożona reklamacja zawierająca informacje umożliwiające dokonanie oceny sytuacji zostanie rozpatrzona niezwłocznie. O ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od ich otrzymania. W przypadku pojawienia się wątpliwości, bądź niedostarczenia przez Użytkownika Konsumenta koniecznych danych do rozpatrzenia reklamacji, Sklep w ramach możliwości niezwłocznie podejmie próby kontaktu z Nim w celu uzyskania owych niezbędnych informacji.
 7. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 8. Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych zakupionych Towarów rozpatrywane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady. W przypadku, o którym mowa w art. 561(2) § 1 Kodeksu cywilnego, wadliwy Towar powinien zostać dostarczony na koszt Sprzedawcy pod adres jego siedziby.
 9. Jeżeli Klient będący Konsumentem na podstawie przepisów o rękojmi za wady zażąda wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że Sprzedawca uznał to żądanie za uzasadnione.
 10. Klient będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy załatwieniu reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów Konsumentów.
 11. Prawo rękojmi względem Użytkowników nie będących Konsumentami zostaje wyłączone. Sklep w wyjątkowych przypadkach może jednak uwzględnić taką reklamację na podstawie indywidualnych warunków.
 12. Niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi za wady, Klient będący Konsumentem może wykonywać uprawnienia wynikające z gwarancji, jeśli została ona na dany Towar udzielona.
 13. Warunki gwarancji producenta, bądź innego podmiotu pełniącego funkcję gwaranta obowiązują zgodnie z udzieloną przez te podmioty gwarancją. Sklep nie ma wpływu na postanowienia producenta.
 14. W celu zapoznania się z owymi warunkami Użytkownik musi skontaktować się z odpowiednim podmiotem, co wynikać będzie z przekazanej wraz z wydaniem rzeczy karty gwarancyjnej. Sklep nie udziela gwarancji na oferowane produkty, zatem roszczenie gwarancyjne zawsze należy kierować do podmiotów udzielających gwarancji. Sklep może pełnić jedynie funkcję pośrednika w takich przypadkach dochodzenia roszczeń przez Użytkowników.

[PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

§ 13.

 1. Postanowienia z zakresu ochrony danych osobowych zawarte zostały w dokumencie polityki prywatności połączonej z polityką plików cookies (linki do tych dokumentów). Użytkownik chcący korzystać z witryny powinien wcześniej zapoznać się z postanowieniami owych dokumentów.
 2. Sklep działa zgodnie z obowiązującą ustawą z zakresu ochrony danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO” / „GDPR”), a także Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. W szczególności Administrator danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników będących osobami fizycznymi, które to dane są przetwarzane w zakresie i celu wykonania umowy - w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) spełnia wszelkie wyrażone w niej wymogi i dokłada wszelkiej staranności, aby procesy wykonywane na danych osobowych realizowały zamierzenia ustawodawcy.
 4. Administratorem danych podawanych przez Użytkowników w ramach www.parts4you.pl jest PARTS4YOU Beata Rogulska.
 5. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: biuro@parts4you.pl lub pisemnie na adres PARTS4YOU Beata Rogulska ul. gen. Rayskiego 5/15, 01-307 Warszawa.
 6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu:
 1. świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, w tym umożliwienia zawierania umów sprzedaży Towarów – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
 2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na Administratorze, w szczególności w zakresie rachunkowości – podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 3. komunikacji marketingowej - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na kierowaniu do Klienta treści marketingowych dotyczących towarów i usług administratora pocztą tradycyjną,
 4. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu Administratorowi ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 5. analitycznym i statystycznym – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Sklepie i sposobu korzystania z Konta, a także ich preferencji w celu poprawy funkcjonalności.
 1. W przypadku złożenia zamówienia na Towar, przetwarzane są dane Użytkownika niezbędne do realizacji zamówienia (w tym imię i nazwisko, adres, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, dane do wystawienia faktury – jeśli dotyczy)
 2. Przy dokonywaniu płatności za Towar, dane Użytkownika, niezbędne do realizacji płatności, są przez Administratora udostępniane dostawcy usług płatniczych. Dane będą przetwarzane dla celów obsługi płatności oraz wykonania ciążących na dostawcy usług płatniczych obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wynikających z przepisów zgodnych z dyrektywą 2005/60/WE w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
 3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: podmiotom świadczącym usługi prawne i księgowe, dostawcom usług IT, firmom kurierskim lub operatorom pocztowym.
 4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, aż do usunięcia Konta. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
 5. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu komunikacji marketingowej, dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia właściwej zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.
 6. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na Administratorze, dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z właściwych przepisów prawa.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 8. Jako że dane Użytkownika przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy – Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, które Użytkownik dostarczył Administratorowi.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania jego danych osobowych na podstawie przesłanki prawnie uzasadnianego interesu Administratora, to jest przetwarzania danych w celu: komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych w tym profilowania, ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora a także w celu analitycznym i statystycznym.
 10. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 11. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, które wymagają podania danych osobowych.
 12. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, serwis internetowy www.parts4you.pl  korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez serwis internetowy do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Nieakceptowanie plików cookies może jednakże spowodować utrudnienia w korzystaniu z www.parts4you.pl. Korzystanie przez Użytkownika z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu.
 13. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników oraz plików cookies znajdują się na stronie www.parts4you.pl  poświęconej polityce prywatności.

[POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ W ODNIESIENIU DO UŻYTKOWNIKA KONSUMENTA]

§ 14.

 1. Informacje dotyczące pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji, dostępności do tych metod oraz dochodzenia związanych z reklamacjami roszczeń konsument znaleźć może w siedzibach oraz na stronach internetowych odpowiednich organizacji społecznych zajmującymi się działaniami na rzecz ochrony praw konsumentów, w tym powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Konsument może skorzystać z następujących przykładowych metod pozasądowego rozstrzygania sporów:

- poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy skierowany do stałego polubownego sądu konsumenckiego (określone w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej),

- poprzez złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego skierowanego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (uregulowane w art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej).

 1. Bezpłatną pomoc w sprawie sporu konsumenta z przedsiębiorcą konsument może również uzyskać ze strony powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów, bądź organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 2. Konsumenci  będący w sporze z przedsiębiorcą mogą uzyskać pomoc poprzez platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów – platformę ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Działa ona na szczeblu unijnym.
 3. Sklep wyraża zgodę na skorzystanie z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów z Konsumentem w sytuacji, gdy taki spór się pojawi.

[ROZSTRZYGANIE SPORÓW]

§ 15.

 1. Sklep działa w najlepszej wierze i przy zastosowaniu najwyższej staranności, toteż będzie dążył, w razie powstania jakiegokolwiek sporu, do jego polubownego rozstrzygnięcia.
 2. W przypadku niemożności zakończenia sporu polubownie, sądem właściwym do dochodzenia roszczeń będzie sąd właściwy miejscowo ze względu na miejsce wykonania umowy lub na miejsce zamieszkania lub siedzibę pozwanego jeśli Użytkownik jest konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów, w szczególności kodeksu cywilnego. Wybór właściwości zależeć będzie od Użytkownika Konsumenta.
 3. Sądem właściwym w sporach pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem jest Sąd według wyboru Sprzedawcy zgodnie z możliwymi właściwościami sądu.
 4. Prawem stosowanym i właściwym do wszelkich aspektów związanych z zawartą umową ze Sklepem będzie prawo polskie. Powyższe postanowienie doznaje wyjątków jeśli odpowiedni akt prawny ów przewiduje.
 5. W przypadku gdy Użytkownikiem będzie konsument spoza kraju, w celu uzyskania wszelkich istotnych informacji i danych powinien przed złożeniem zamówienia skontaktować się w tym celu ze Sklepem. Wówczas przedsiębiorca spełni swój obowiązek informacyjny względem Użytkownika konsumenta.

[PRAWA   AUTORSKIE]

§ 16.

 1. Sklep zastrzega sobie, iż wszelkie treści oraz elementy zawarte na witrynach Sklepu należą do swoich autorów oraz osób dysponujących prawami autorskimi majątkowymi, toteż nie ma zgody na wykorzystanie owych elementów przez podmioty spoza tego kręgu. W przypadku takiej woli wykorzystania jakiegokolwiek elementu korzystającego z ochrony praw autorskich, należy uzyskać odpowiednią zgodę, bądź licencję od stosownego podmiotu.
 2. Wyjątkiem będzie rozpowszechnianie wizerunku sklepu, bądź jego elementów przez Użytkowników w celach reklamowych, bądź porównawczych, w szczególności na swoich profilach portali społecznościowych, jednak z zastrzeżeniem, że Użytkownik każdorazowo zamieści stosowny link do pokazywanej witryny.

[ZMIANY  REGULAMINU]

§ 17.

 1. Sklep zastrzega iż Regulamin może ulegać zmianom, w szczególności w celu modyfikacji wynikających ze zmieniającego się prawa, bądź warunków gospodarczych. Zmiany te będą zaznaczone w Regulaminie.
 2. Każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie o istotnych zmianach poinformowany e-mailowo, na adres, który podał przy zakładaniu swojego konta. W tak przygotowanej wiadomości będzie zawarta wersja PDF z aktualnym Regulaminem do pobrania.
 3. Na wyrażenie swojej zgody lub zrezygnowania z dalszego kontraktowania w postaci odstąpienia od umowy Użytkownik będzie miał 14 dni, jeśli Strony będzie wiązało zobowiązanie o charakterze ciągłym, Użytkownik nie będzie musiał podejmować żadnej akcji, po upływie 14 dni nowe postanowienia Regulaminu zaczną go obowiązywać.
 4. Konieczne będzie albo zawarcie umowy na nowych warunkach albo jej rozwiązanie w przypadku zobowiązań nieposiadających charakteru ciągłego.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2018.

Załącznik nr 1.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat(**):

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

– Adres konsumenta(-ów):

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

– Data

(*) Niepotrzebne proszę skreślić.

(**) Proszę wpisać nazwę i pełny adres pocztowy przedsiębiorcy (Sprzedawcy), do którego składane jest oświadczenie o odstąpieniu (w zależności od tego, u kogo dokonany został zakup).

Załącznik nr 2.

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas  PARTS4YOU BEATA ROGULSKA 05-092 Dziekanów Leśny ul. Miła 13, biuro@parts4you.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez  Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.  
 3. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub przesłać na adres PARTS4YOU BEATA ROGULSKA 05-092 Dziekanów Leśny ul. Miła 13, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 5. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 6. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


Wlaściciel sklepu: parts4you.pl.

Wszelkie prawa zastrzeżone

Kontakt ze sklepem
Sklep demonstracyjny - zamówienia nie będą realizowane.